Przeciwdziałanie szerzeniu się covidiotyzmu jest to nie tylko obrona przed terrorem policyjno-sanepidowskim, ale również przeprowadzanie kontrataku. Poniżej znajdują się pisma na kilka najbardziej popularnych form dyskryminacji covidiańskiej. Wiedz jednak, że żaden prokurator podległy hierarchicznie pod Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nie odważy się prowadzić sprawy karnej przeciwko covidiocie. Przejście procedury publicznoskargowej kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania karnego. Od tego momentu rozpoczyna się dochodzenie sprawiedliwości w trybie prywatnoskargowym, przy czym prywatny akt oskarżenia musi podpisać radca prawny lub adwokat. Taki jest wymóg ustawowy aby skutecznie złożyć sprawę do sądu karnego.

1. odmowa udzielenia pomocy medycznej

2. dyskryminacja dzieci w szkołach

3. mobbing w pracy

4. pozostali cividianie

Gdy już prokurator doręczy Ci postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, złóż na nie zażalenie do sądu. Termin do zaskarżenia wynosi 7 dni i liczy się go od daty doręczenie postanowienia Prokuratora Rejonowego. Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy – najczęściej będzie to sąd miejsca popełnienia przestępstwa. 

Sąd zaskarżonego postanowienia nie może zmienić. Może natomiast:

1) utrzymać zaskarżone postanowienie w mocy. Takie rozstrzygnięcie właściwie kończy postępowanie przygotowawcze. Na postanowienie sądu nie przysługuje Ci już zażalenie;

2) uchylić postanowienie w całości lub części. W takim przypadku sprawa wraca do postępowania sprawdzającego.

Sąd wydając postanowienie uzasadnia je pisemne i postanowienie to wraz z uzasadnieniem powinien Ci doręczyć.

Sędzia na zasadzie solidarności koleżeńskiej utrzyma w mocy zaskarżone postanowienie prokuratorskie. 

Od momentu doręczenia postanowienia sądowego jesteś uprawniony ścigać covidianina z oskarżenia prywatnego. Pamiętaj jednak, że procedura karna wymaga, aby akt oskarżenia został podpisany przez radcę prawnego lub adwokata. Największą skuteczność w walce uzyskasz korzystając z pomocy profesjonalnych pełnomocników procesowych. Osobiście rekomenduję skorzystanie z pomocy prawnej świadczonej przez Mecenasów:

  • radcę prawnego Sebastiana Jankowskiego

      tel. + 48 796-960-027

      e-mail: s.jankowski@jrkancelaria.pl 

  • adwokat Monikę Radomską

      tel. +48 507-989-097

      e-mail: m.radomska@jrkancelaria.pl

W tytule wiadomości kierowanej do Mecenasów wpisz nazwę mojej redakcji, tj. "Adam Kłoszewski". To ułatwia odnalezienie sprawy w katalogu na okoliczność ewentualnej interwencji dziennikarskiej w sądzie.

A jeżeli sędzia popełni błąd i spróbuje uniemożliwić lub przeszkodzić w wykonywaniu czynności dziennikarskich, spotka się to z odpowiedzią w postaci złożenia na niego skargi wraz z wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Pamiętaj o Twoim prawie do zainteresowania prasy Twoją sprawą. Poniżej zamieszczam wzór wniosku, jaki reporter powinien złożyć do Sądu w terminie umożliwiającym Sądowi rozpatrzenie go i doręczenie odpowiedzi na niego: 

Jeżeli sędzia złamie prawo i popełni delikt prewencji prasy, należy złożyć na niego poniższą skargę:  

A może życzysz sobie, aby sędzia został wyłączony z postępowania? Nie ma sprawy: