Adam%20349x336_edited.jpg

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa

2000-02 - 2006-06 student prawa; nadany stopień zawodowy: magister prawa.

W czasie studiów odbyłem praktyki w I Urzędzie Skarbowym w Warszawie, Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie, Sądzie Rejonowym w Warszawie, poszerzone o doświadczenie zawodowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie Inspektorat w Piasecznie, KM-Kolejach Mazowieckich sp. z o.o., Militzer und Munch Logistik sp. z o.o., Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Piasecznie, Kancelarii Prawnej Romana Comi w Warszawie i przy okazjonalnej współpracy z innymi podmiotami. Przedmiotem seminarium magisterskiego jest prawo gospodarcze obejmujące swoim zakresem prawo handlowe, cywilne i administracyjne.

 

Od ukończenia studiów zajmuję się doradztwem prawnym dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Mam bogate doświadczenie w czynnościach takich, jak m.in. udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, przygotowanie projektów pism prawniczych, reprezentacja w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji przed wszystkimi podmiotami, a także zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Zakres moich uprawnień obejmuje wszystkie czynności i sprawy pośrednio chociażby związane z przepisami prawa, w tym uprawnienie do działania w procesie sądowym:

 

 • jako przedstawiciel organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Zwykłe Luka w Prawie, które w tym celu zarejestrowałem;

 • jako pracownik przedsiębiorcy lub osoby prawnej albo jej organu nadrzędnego – zawsze można mnie zatrudnić na dzień procesu a potem rozwiązać ze mną umowę aby nie generować zbędnych kosztów, w szczególności składek ubezpieczeniowych;

 • jako zleceniobiorca w ramach stałego stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia;

 • jako powód lub współuczestnik po stronie powoda w postępowaniach o zapłatę, na podstawie krótkoterminowej cesji wierzytelności

Od 2020 r. jestem Przedstawicielem stowarzyszenia zwykłego Luka w Prawie.

Od 2021 r. jestem wydawcą i redaktorem dziennika internetowego Adam Kłoszewski.

Jestem również reporterem w redakcji Crisis-Consulting.pl.

 

Zakres wykonywanych czynności:

 1. Sporządzanie oraz opiniowanie umów

 2. Przygotowywanie analiz i opinii prawnych obejmujących ryzyko prawne podejmowanych przedsięwzięć

 3. Przygotowywanie pism procesowych

 4. Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych

 5. Bieżące analizowanie i opiniowanie ryzyk gospodarczych

 6. Organizowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi, a także specjalistami z pozaprawniczych zawodów (inżynierowie, rzeczoznawcy, psycholodzy, psychiatrzy, ekonomiści, tłumacze przysięgli)

 7. Utrzymywanie dobrych relacji z klientami i współpracującymi kancelariami prawnymi

 8. Udzielanie porad prawnych i przygotowywanie projektów pism prawniczych

 9. Zastępstwo klientów w postępowaniach administracyjnych i negocjacjach

 10. Zastępstwo przedsiębiorców w sądowych postępowaniach gospodarczych na podstawie nawiązanych na potrzeby spraw sądowych umów o pracę.

 

Skuteczność – 100%

 1. W sprawie o ochronę domu przed egzekucją dotychczasowy wierzyciel został dłużnikiem.

 2. W sprawie o ochronę praw dzieci i ojca powódka (przeciwnik procesowy) przegrała wszystkie sprawy w 100%, uzasadnione jest poddanie jej badaniom psychiatrycznym, w każdej chwili klient może wszcząć wobec niej postępowania karne.

 3. W sprawie spadkowej nieuczciwy mecenas Klienta po krótkiej rozmowie ze mną sam zrezygnował z prowadzenia sprawy.

 4. W sprawie o uchylenie nałożonej grzywny sędzia po złożeniu skargi wraz z wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej grzecznie przeprosił i grzywnę uchylił.

 5. W sprawie o zmniejszenie strat finansowych spółdzielni mieszkaniowej jej dłużnicy hurtem na trzech osiedlach zostali pozbawieni ciepłej wody, zaś najbardziej dokuczliwi mieszkańcy po założeniu 27 spraw sami wyprowadzili się i zdali klucze do mieszkań.

 6. W sprawie spadkowej o charakterze międzynarodowym (trzy państwa) uczestnicy postępowania – de facto przeciwnicy Klientki - zrezygnowali ze swoich roszczeń spadkowych byleby problemów z prawem nie mieć.

 7. Doprowadziłem do wygrania wszystkich spraw moich Klientów o zapłatę.

 8. Doprowadziłem do zaprzestania prowadzenia działalności przez przeciwników procesowych i do ich upadłości.

 9. Skutecznie przeprowadziłem wszystkie postępowania sądowe o zasądzenie roszczeń Pracodawcy i o oddalenie roszczeń przeciwko niemu.

 10. Doprowadziłem do oddalenia przez Sąd roszczeń kontrahenta na kwotę 60 000 PLN i do zasądzenia od niego na rzecz Pracodawcy kwoty 30 000 PLN z tytułu odszkodowania za nierzetelnie wykonane zobowiązanie.

 11. Nieuczciwy pracodawca zalegający z wypłatami dla pracowników stał się bankrutem i oprócz postępowań karnoskarbowych oraz dochodzeniem zaległych składek na ZUS ciążą na nim zarzuty o zdradę stanu (podejrzany o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej).

Kontakt

Dziękuję za przesłanie!