Adam%20349x336_edited.jpg

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa

2000-02 - 2006-06 student prawa; nadany stopień zawodowy: magister prawa.

W czasie studiów odbyłem praktyki w I Urzędzie Skarbowym w Warszawie, Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie, Sądzie Rejonowym w Warszawie, poszerzone o doświadczenie zawodowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie Inspektorat w Piasecznie, KM-Kolejach Mazowieckich sp. z o.o., Militzer und Munch Logistik sp. z o.o., Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Piasecznie, Kancelarii Prawnej Romana Comi w Warszawie i przy okazjonalnej współpracy z innymi podmiotami. Przedmiotem seminarium magisterskiego jest prawo gospodarcze obejmujące swoim zakresem prawo handlowe, cywilne i administracyjne.

 

Od ukończenia studiów zajmuję się doradztwem prawnym dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Mam bogate doświadczenie w czynnościach takich, jak m.in. udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, przygotowanie projektów pism prawniczych, reprezentacja w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji przed wszystkimi podmiotami, a także zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Zakres moich uprawnień obejmuje wszystkie czynności i sprawy pośrednio chociażby związane z przepisami prawa, w tym uprawnienie do działania w procesie sądowym:

 

 • jako przedstawiciel organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Zwykłe Luka w Prawie, które w tym celu zarejestrowałem;

 • jako pracownik przedsiębiorcy lub osoby prawnej albo jej organu nadrzędnego – zawsze można mnie zatrudnić na dzień procesu a potem rozwiązać ze mną umowę aby nie generować zbędnych kosztów, w szczególności składek ubezpieczeniowych;

 • jako zleceniobiorca w ramach stałego stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia;

 • jako powód lub współuczestnik po stronie powoda w postępowaniach o zapłatę, na podstawie krótkoterminowej cesji wierzytelności

Od 2020 r. jestem Przedstawicielem stowarzyszenia zwykłego Luka w Prawie.

Od 2021 r. jestem wydawcą i redaktorem dziennika internetowego Adam Kłoszewski.

Jestem również reporterem w redakcji Crisis-Consulting.pl.

 

Zakres wykonywanych czynności:

 1. Sporządzanie oraz opiniowanie umów

 2. Przygotowywanie analiz i opinii prawnych obejmujących ryzyko prawne podejmowanych przedsięwzięć

 3. Przygotowywanie pism procesowych

 4. Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych

 5. Bieżące analizowanie i opiniowanie ryzyk gospodarczych

 6. Organizowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi, a także specjalistami z pozaprawniczych zawodów (inżynierowie, rzeczoznawcy, psycholodzy, psychiatrzy, ekonomiści, tłumacze przysięgli)

 7. Utrzymywanie dobrych relacji z klientami i współpracującymi kancelariami prawnymi

 8. Udzielanie porad prawnych i przygotowywanie projektów pism prawniczych

 9. Zastępstwo klientów w postępowaniach administracyjnych i negocjacjach

 10. Zastępstwo przedsiębiorców w sądowych postępowaniach gospodarczych na podstawie nawiązanych na potrzeby spraw sądowych umów o pracę.

 

Skuteczność – 100%

 1. W sprawie o ochronę domu przed egzekucją dotychczasowy wierzyciel został dłużnikiem.

 2. W sprawie o ochronę praw dzieci i ojca powódka (przeciwnik procesowy) przegrała wszystkie sprawy w 100%, uzasadnione jest poddanie jej badaniom psychiatrycznym, w każdej chwili klient może wszcząć wobec niej postępowania karne.

 3. W sprawie spadkowej nieuczciwy mecenas Klienta po krótkiej rozmowie ze mną sam zrezygnował z prowadzenia sprawy.

 4. W sprawie o uchylenie nałożonej grzywny sędzia po złożeniu skargi wraz z wnioskiem o pociągnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej grzecznie przeprosił i grzywnę uchylił.

 5. W sprawie o zmniejszenie strat finansowych spółdzielni mieszkaniowej jej dłużnicy hurtem na trzech osiedlach zostali pozbawieni ciepłej wody, zaś najbardziej dokuczliwi mieszkańcy po założeniu 27 spraw sami wyprowadzili się i zdali klucze do mieszkań.

 6. W sprawie spadkowej o charakterze międzynarodowym (trzy państwa) uczestnicy postępowania – de facto przeciwnicy Klientki - zrezygnowali ze swoich roszczeń spadkowych byleby problemów z prawem nie mieć.

 7. Doprowadziłem do wygrania wszystkich spraw moich Klientów o zapłatę.

 8. Doprowadziłem do zaprzestania prowadzenia działalności przez przeciwników procesowych i do ich upadłości.

 9. Skutecznie przeprowadziłem wszystkie postępowania sądowe o zasądzenie roszczeń Pracodawcy i o oddalenie roszczeń przeciwko niemu.

 10. Doprowadziłem do oddalenia przez Sąd roszczeń kontrahenta na kwotę 60 000 PLN i do zasądzenia od niego na rzecz Pracodawcy kwoty 30 000 PLN z tytułu odszkodowania za nierzetelnie wykonane zobowiązanie.

 11. Nieuczciwy pracodawca zalegający z wypłatami dla pracowników stał się bankrutem i oprócz postępowań karnoskarbowych oraz dochodzeniem zaległych składek na ZUS ciążą na nim zarzuty o zdradę stanu (podejrzany o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej).

Fundacja Adama Kłoszewskiego - w trakcie tworzenia (NIP ........................REGON ..................................w zakresie swoich zadań statutowych może uczestniczyć w sądowych postępowaniach:

 

karnych, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka,

 

cywilnych w sprawach:

 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych po stronie pracownika lub ubezpieczonego.

Fundacja Adama Kłoszewskiego może wstąpić do postępowania po stronie powoda lub pozwanego, gdy wymaga tego ochrona jego interesu, przed każdym sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, jak i Sądem Najwyższym, w każdym stadium postępowania w pierwszej i drugiej instancji, w postępowaniu kasacyjnym, w postępowaniu toczącym się na skutek wznowienia postępowania oraz w postępowaniu prowadzonym na skutek skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także w postępowaniu toczącym się przed Sądem Najwyższym na skutek przedstawienia do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego powstałego w konkretnej sprawie (art. 390, 398[17] k.p.c., art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym) lub na skutek wniosku o rozstrzygnięcie wątpliwości, które ujawniły się w orzecznictwie sądów powszechnych lub wojskowych bądź Sądu Najwyższego (art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym).

 

Poniżej zamieszczone są linki do kilku innych wybranych organizacji pozarządowych:

Fundacja Court Watch PolskaAmnesty InternationalGreenpeace PolskaHelsińska Fundacja Praw CzłowiekaFundacja Dialog SpołecznyFundacja Watchdog PolskaFundacja e-państwoPolska Fundacja im. Roberta SchumanaFundacja PanoptykonFundacja StabiloOtwarta RzeczpospolitaPolskie Stowarzyszenie Prawa AntydyskryminacyjnegoRegionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Dialog Społeczny.

Kontakt:

Redakcja dziennika Adam Kłoszewski 
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 28/6

redaktor naczelny: Adam Kłoszewski

tel. +48 733-888-178 

e-mail: adamkloszewski@o2.pl

Dziękuję za wiadomość:)