logo.jpg

פער בחוק עמותה רגילה

Stowarzyszenie Luka w Prawie (NIP 1231474046REGON 386795061) jest organizacją pozarządową, i z tego tytułu w zakresie swoich zadań statutowych może uczestniczyć w sądowych postępowaniach:

 

karnych, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub ważnego interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka,

 

cywilnych w sprawach:

 

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych po stronie pracownika lub ubezpieczonego.

Stowarzyszenie Luka w Prawie może wstąpić do postępowania po stronie powoda lub pozwanego, gdy wymaga tego ochrona jego interesu, przed każdym sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, jak i Sądem Najwyższym, w każdym stadium postępowania w pierwszej i drugiej instancji, w postępowaniu kasacyjnym, w postępowaniu toczącym się na skutek wznowienia postępowania oraz w postępowaniu prowadzonym na skutek skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także w postępowaniu toczącym się przed Sądem Najwyższym na skutek przedstawienia do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego powstałego w konkretnej sprawie (art. 390, 398[17] k.p.c., art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym) lub na skutek wniosku o rozstrzygnięcie wątpliwości, które ujawniły się w orzecznictwie sądów powszechnych lub wojskowych bądź Sądu Najwyższego (art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym).

 

Poniżej zamieszczone są linki do kilku innych wybranych organizacji pozarządowych:

Fundacja Court Watch PolskaAmnesty InternationalGreenpeace PolskaHelsińska Fundacja Praw CzłowiekaFundacja Dialog SpołecznyFundacja Watchdog PolskaFundacja e-państwoPolska Fundacja im. Roberta SchumanaFundacja PanoptykonFundacja StabiloOtwarta RzeczpospolitaPolskie Stowarzyszenie Prawa AntydyskryminacyjnegoRegionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Dialog Społeczny.